Ambrogio Lorenzetti, İyi ve Kötü Yönetim Alegorisi (detay), 1338-1339, fresko, Palazzo Pubblico, Siena, İtalya 
Back to Top